قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 1 ـ وکلاء و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می شوند. تبصره وکلاء و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تامین اجتماعی یا مقررات...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۲ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 2 ـ برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می شود تشکیل می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 3 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 4 ـ اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلاءی دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های دیگر تهیه و پس از تایید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 5 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است: 1 ـ حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیما به صندوق می پردازند. 2 ـ وجوهی که کانون های وکلاء به صندوق می پردازند. 3 ـ سود حاصل از درآمد وجوه صندوق. 4 ـ کمک ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۷ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 7 ـ وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 8 ـ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلاء و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی 23/08/1375) تبصره ـ وکلای دادگستری و کارگشایان...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۹ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 9 ـ از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء ( مصوب سال 1350 به کانون وکلاءی مربوط پرداخت می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 10 ـ دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق الوکاله های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش بینی و به کانون های وکلاء خواهد پرداخت. حق الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامه ای است که از طرف کانون وکلاء مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 11 ـ تجدید پروانه سالانه وکلاء و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۲ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 12 ـ وکلاء و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در آییننامه موضوع ماده 8. این قانون تعیین خواهد شد به پردازند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 13 ـ سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 14 ـ وکلاء و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند دیگر حق وکالت ندارند. تبصره وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلاءی بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 15 ـ وکلاء و کارگشایان دادگستری می توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آییننامه تقاضای بازنشستگی نمایند. تبصره - مدت کارآموزی وکلاء دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۶ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 16 ـ وجوهی که از طرف وکلاءی دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلاءی دادگستری پرداخت شده است همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آنها که باید راسا به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 17 ـ هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده ۱۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

ماده 18 ـ از تاریخ اجرای این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این قانون مغایر است لغو می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM