آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

    26 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: 1ـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ. 2ـ ستاد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات. 3ـ تبلیغ: هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی تحریک و تشویق...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده3ـ استفاده از نام و علامت تجاری شرکتهای تولیدکننده انواع فرآورده های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده4ـ فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصولات دخانی برای عموم باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده5 ـ اعطای هرگونه کمک اعانه و حمایت اعم از مادی و غیرمادی توسط تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی که تبلیغ محصولات دخانی محسوب شود ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده6 ـ ورود تولید توزیع خرید و فروش هر نوع وسایل و کالای تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است. با کالاها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده7 ـ به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده8 ـ مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده9ـ متصدیان کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده11ـ فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وی تقاضا کند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده (7) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی می باشند در اختیار ستاد قرار دهد. تبصره ـ مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده14ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل‏های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را با مامورین و بازرسین وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی بعمل آورد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده15ـ کلیه مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذی ربط در اجرای این قانون موظفند گزارشهای خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی صلاح ارسال دارند.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده16ـ کلیه محصولات دخانی باید در بسته بندی و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته بندیهای فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است. تبصره1ـ فروش محصولات دخانی بصورت فله ای باز و یا نخی ممنوع...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده17ـ به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی وزارتخانه های کشور و بازرگانی بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی لازم را با کشورهای همسایه به عمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده18ـ شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه محصولات دخانی رعایت نماید. تولید و واردات محصولات دخانی مغایر با معیارهای تعیین شده در قوانین مربوط و این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است. شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزی و با...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده19ـ تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مذکور در ماده (8) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها موسسات و جمعیتها قرار گیرد. تبصره ـ ستاد ضوابط کمک به سازمانهای غیردولتی را...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده20ـ هر سه سال یکبار حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می یابد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM