آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

    9 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحیه های بعدی آن. ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. ت ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده2ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی بشرح زیر اقدام نماید: الف ـ مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها ارزش روز آنها در زمان فوت می...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده3ـ گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار به شرح زیر صادر می گردد: الف ـ در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده4ـ دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده5 ـ در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده6 ـ چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده7ـ کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده8 ـ در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده9ـ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM