آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 1ـ در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی شعب دادگاه براساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 2ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلا به آن ارجاع شده است صرف نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۳ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 3ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 4ـ به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل: الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل: ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۵ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 5ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از: الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم. ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی. ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد. د ـ سایر موارد به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۶ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 6ـ حوزه قضایی بخش شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود. تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۷ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 7ـ رییس کل دادگستری استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رییس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر کیفری استان و کلیه دادگستری ها دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. رییس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رییس کل...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 8ـ با تصویب رییس قوه قضاییه رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رییس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۹ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 9ـ روسای کل دادگستری استانها رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند با تصویب رییس قوه قضاییه به تعداد لازم معاون داشته باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 10ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رییس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۱ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 12ـ ارجاع شکایات درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 13ـ ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع تجربه تبحر و سابقه کار خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 14ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10 /7 /1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۵ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 15ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۶ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 16ـ تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد. دادگاه عمومی جزایی دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 17ـ تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است به عهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفر خواست به دادگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 18ـ شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می باشد. شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رییس حوزه قضایی و یا رییس شعبه اول خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 19ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رییس کل دادگستری استان است. رییس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده ۲۰ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 20ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت. تبصره 1ـ پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM