قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 1 ـ هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۲ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 2 ـ هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۳ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 3 ـ مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 4 ـ هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM