ماده 1 قانون جرم سیاسی

ماده ۱ قانون جرم سیاسی

ماده 1ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون جرم سیاسی

ماده ۲ قانون جرم سیاسی

ماده 2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند. الف ـ توهین یا افتراء به روسای سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونان رئیس جمهور وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان ب...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون جرم سیاسی

ماده ۳ قانون جرم سیاسی

ماده 3ـ مباشرت مشارکت معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود: الف ـ جرائم مستوجب حدود قصاص و دیات ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ ـ آدم ربایی و گروگان گیری ت ـ بمب گذاری و تهدید به آن هواپیما ربایی و راهزنی دریایی ث ـ سرقت و غارت اموال ایجاد حریق و تخریب...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون جرم سیاسی

ماده ۴ قانون جرم سیاسی

ماده 4ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون جرم سیاسی

ماده ۵ قانون جرم سیاسی

ماده 5 ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون جرم سیاسی

ماده ۶ قانون جرم سیاسی

ماده 6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود: الف ـ مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM