قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM