آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

    11 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 1ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد. تبصره ـ منظور از دارایی دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 3ـ هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد الزامی است. تبصره 1ـ یک طبقه از دارایی ها را به شرطی می توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 4ـ افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 5 ـ مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. تبصره ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 6 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد. تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‏های موضوع این آیین‏نامه در...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 7ـ هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 8 ـ در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 9ـ چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 10ـ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده 11ـ اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند: الف ـ هزینه استهلاک دوره به...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM