قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

    6 ماده

ماده 1 قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده ۱ قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده 1 ـ وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مکلفند از طریق تشکیل صندوقهای بیمه در نیروهای مسلح مربوطه کلیه پرسنل و بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها را ـ اعم از کادر ثابت وظیفه پیمانی و بسیجی ویژه را درقبال شهادت فوت...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده ۴ قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده 4 ـ چنانچه در زمان جنگ و بحران با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجودی هر یک از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح در پایان هر سال از مجموع هزینه های سه سال آخر آن کمتر باشد مابه التفاوت با پیشنهاد کمیسیونی مرکب از وزیر کشور دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رییس سازمان برنامه و بودجه و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده ۵ قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده 5 ـ صندوقهای بیمه نیروهای مسلح می توانند در مورد پرسنل و خانواده آنان و سازمانهای مشمول این قانون بنا به ضرورت انواع بیمه های متداول دیگر را درقبال دریافت حق بیمه مربوط برقرار نمایند همچنین با پیش بینی لازم و اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در این قانون به منظور تحصیل سود...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده ۶ قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها

ماده 6 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتین کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر همچنین آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM