آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

    16 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن. ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است. ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده2ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین­نامه از مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده­اند و گواهی­های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده­اند برای همان...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده3ـ مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده4ـ در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده5 ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‏نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده6 ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مودی طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده7ـ اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده8 ـ در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده9ـ گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده10ـ اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل ثبت انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی نفع یا ذی نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده11ـ در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده12ـ سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده13ـ چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216) (238) (244) (247) (251) و (251) مکرر قانون می باشد. در صورتی که...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده14ـ در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده15ـ چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند در این حالت با توجه به مقررات این آیین‏نامه و آیین‏نامه موضوع ماده (26) قانون کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

ماده16ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (34) قانون توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM