آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

    8 ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

هیات وزیران در جلسه 8/2/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح...

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 2ـ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی با هماهنگی معاونت نظارت...

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم)های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 4ـ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی با بالاترین...

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 6 ـ ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تایید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 0 آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده ۰ آیین نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

ماده 8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم)های جدید هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM