آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

    40 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: (اصلاحی 18/01/1392) الف ـ قانون: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ و اصلاحات بعدی آن ب ـ قانون شرکتهای تعاونی: قانون شرکتهای تعاونی ـ مصوب 1350ـ و اصلاحات بعدی آن پ ـ وزارت:...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ برای تشکیل و ثبت تعاونی هیئت موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم «طرح تشکیل تعاونی» به شرح پیوست را که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است تکمیل و جهت تصویب به وزارت ارایه نماید. (اصلاحی 18/01/1392) تبصره 1ـ در صورتی که براساس سایر مقررات قانونی درج موارد دیگری در فرم مذکور...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 3ـ وزارت پس از دریافت طرح و مدارک آن ظرف ده روز کاری نظر مثبت یا منفی خود یا کارگروه موضوع این ماده را در خصوص تصویب طرح به هیئت موسس اعلام می نماید. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 4ـ در اتخاذ تصمیم وزارت و سایر دستگاههای اجرایی و کارگروه موضوع ماده (3) برای صدور مجوزها رعایت سند توسعه بخش تعاونی و اولویت بخش تعاونی ضروری است. (اصلاحی 18/01/1392)

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 ـ در صورت تصویب طرح تشکیل تعاونی هیئت موسس باید اقدامات زیر را تحت نظارت وزارت انجام دهد: (اصلاحی 18/01/1392) الف ـ تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع ماده (2) این آیین نامه ب ـ افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 ـ اولین هیئت مدیره تعاونی پس از اعلام قبولی سمت باید برای اخذ مجوز تشکیل و ثبت تعاونی و نیز اخذ مجوز فعالیت مدارک مورد نظر و اعلامی موضوع ماده (3) این آیین نامه را به وزارت تحویل نموده و یا از طریق سامانه مربوط به صورت الکترونیکی ارسال کند. وزارت حسب مورد راسا یا از طریق...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 7ـ هیئت موسس و هیئت مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف شش ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به عمل آورند. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان تعاونی توسط هیئت مدیره ثبت نشود هر صاحب سهمی می تواند...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 ـ شرکت های تعاونی می توانند با رعایت مقررات این آیین نامه بدون نیاز به تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند: (اصلاحی 18/01/1392) الف ـ شرکتهای مربوط باید از یک نوع و دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند. ب ـ هنگام ادغام نباید...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 9ـ برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیئت مدیره یا بازرس هر یک از شرکتها یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوق العاده ارایه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام مجمع عمومی به هیئت مدیره ماموریت می دهد که...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 10ـ هیئت مدیره شرکتهای طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت مدیره نسخه ای از آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت مدیره گزارش توجیهی و آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 11ـ در صورت تایید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر در ماده (10) مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی مربوط باید با حد نصاب مقرر در تبصره (1) ماده (35) قانون ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهد: (اصلاحی 18/01/1392) 1ـ تصویب طرح مشترک 2 ـ تعیین...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 12 ـ هیات مدیره انتخاب ده مجمع پس از اعلام قبولی باید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی متضمن تصمیمات موضوع بندهای ماده (11) قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی دادگستری...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 13ـ اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می دهد. (اصلاحی 18/01/1392)

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 14ـ پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها تمامی داراییها حقوق تعهدات دیون مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. هیئت مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهیه دفاتر قانونی جدید یا اصلاح دفاتر قانونی...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 15 ـ در اجرای مواد (54 55 و 56) قانون شرکتها و اتحادیه های تعاونی بر اساس مقررات این آیین نامه منحل و تصفیه می شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 16 ـ شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال موافقت کتبی دستگاه های عمومی یا دولتی بانکها یا شهرداریهایی را که در قبال گرفتن سرمایه یا اموال ـ اعم از منقول یا غیر منقول ـ امتیازات یا اعتبارات تعهداتی به آنها نموده است جلب و به همراه...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 17 ـ تا زمانی که انحلال تعاونی در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد هر تصمیم یا اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی بی اعتبار می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 18 ـ در صورتی که مدت شرکت یا اتحادیه تعاونی بر اساس اساسنامه آن محدود بوده علی رغم سه بار ابلاغ اخطار کتبی توسط وزارت حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ پایان مدت آن با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مدت فعالیت تعاونی تمدید نشود وزارت دستور انحلال شرکت یا اتحادیه را صادر و این تصمیم...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 19ـ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت حسب مورد رای به انحلال تعاونی دهد آخرین هیئت مدیره تعاونی راسا موظف است مجمع عمومی عادی را به نحوی دعوت کند تا ظرف یک ماه از تاریخ تصویب انحلال سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب شوند. (اصلاحی 18/01/1392)

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 20 ـ مرجع اعلام دریافت امکانات امتیازات و اعتباراتی که صرفا به دلیل اولویت بخش تعاونی اعطا شده است وزارت می باشد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM