آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می شود. ب ـ درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 2ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران به شرح زیر تعیین می شود: 1- الف ـ فعالیتهای پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه وکار ساختمانی توسعه بهره برداری نظارت تهیه طرح ساختمان ها و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 3ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می کنند به شرح زیر تعیین می‏شود: 1 - تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات نقشه برداری نقشه کشی نظارت و محاسبات فنی - 20 % (درآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 4ـ در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (107) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی معافیت لوازم و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 5 ـ پرداخت‏کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‏اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند در غیر این صورت با دریافت‏کنندگان متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‏های متعلق آن...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 6 ـ در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (177) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (107) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (5) این...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 7ـ در صورتی که فعالیت موضوع این آیین‏نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (4) ماده (107) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 8 ـ در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‏های مستقیم درخصوص فعالیت‏هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 9ـ کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (107) قانون که وفق مقررات این آیین‏نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‏ها پرداخت شده باشد بابت درآمدهای مذکور مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 10ـ در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (94) و (106) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM