آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

    2 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

ماده 1 ـ به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد 1 و 4 و5 قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل می شود: 1 ـ نخست وزیری 2 ـ شورای عالی قضایی 3 ـ وزارت کشور 4 ـ وزارت فرهنگ...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند

ماده 4 ـ در مواردی که ایجاب می کند وسایل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدوا در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و دادستان و وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM