آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

    7 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ کارگاه های مشمول: واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا تجهیزات خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار فناوری و نشان (برند)...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 2ـ در اجرای ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 3ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده (4) این آیین نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می توانند از بخشودگی موضوع ماده (2) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 4ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم موضوع این آیین...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

ماده 6 ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا می شود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده (1) قانون دریافت خواهد شد....

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM