آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

    51 ماده

ماده 1 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 1- برگزاری مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی براساس تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات این آیین نامه خواهد بود. تبصره 1- شرکتهای تعاونی فرا استانی با هر تعداد عضو و اتحادیه های تعاونی مرکزی یا سراسری و نیز شرکتها و اتحادیه های...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۲ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 2- مجمع عمومی تعاونی (حسب وظایف و اختیارات) به دو صورت زیر تشکیل می شود: 1. مجمع عمومی عادی. 2. مجمع عمومی فوق العاده.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۳ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 3- مجمع عمومی عادی اولین بار برای تاسیس تعاونی (در زمان مقرر) و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می شود. وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است: 1. تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی. 2. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۴ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 4- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود: 1. تغییر مواد اساسنامه ( در حدود قانون بخش تعاونی). 2. تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره. 3. انحلال تعاونی. 4. ادغام تعاونی. تبصره - مراد از عزل هیات مدیره در بند(2) عزل...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۵ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 5- چنانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۶ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 6ـ در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیات مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مواد 12 13 و 22 این آیین نامه و تبصره های ذیل آنها را بگونه ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد: 1- ظرف 4 ماه از پایان سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۷ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 7 – دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیر الانتشار پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت می گیرد. (اصلاحی 05/03/1393) تبصره 1 – مرجع تشخیص کثیر الانتشار بودن روزنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. (اصلاحی...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 9- مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار می نماید مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی آگهی های مربوطه در آن درج گردد. تبصره - درصورتیکه روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 10- ‏دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد: 1. نام تعاونی. 2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی عادی بطور فوق العاده فوق العاده. 3. نوبت مجمع. 4. دستور جلسه. 5. تاریخ و ساعت برگزاری. 6. محل برگزاری و نشانی کامل آن. 7. زمان و مکان بررسی وکالتنامه...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۱ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 11- هریک از اعضاء تعاونی می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۲ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 12- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت (نشر آگهی) و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز است. تبصره 1- در صورتیکه برگزاری انتخابات (هیات مدیره یا بازرسان) در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول حداقل 20 روز و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 13- در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. تبصره - حکم این ماده درخصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل اعمال است.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۶ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 16- اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند. تبصره 1- بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیات مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیات...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۷ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 17- اشخاص ذیل می توانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رای در مجمع حضور یابند : 1. مدیرعامل غیرعضو. 2. بازرس یا بازرسان غیرعضو. 3. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی. 4. نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری (از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. تبصره 1- تایید نمایندگی های...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی

ماده 20- نمایندگان اعضاء اتحادیه های تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکت های تعاونی برای حضور در مجامع عمومی باید معرفی نامه از سوی هیات مدیره یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز تایید نمایندگی ها پس از اخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده ورقه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM