آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

    8 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‏نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 2ـ در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (1) این آیین نامه می نمایند سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 3ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد. تبصره ـ موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یادشده تعیین...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 4ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 ـ در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سررسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 ـ سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یادشده زمینه و شرایط واگذاری...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 7ـ در راستای تبصره ماده (5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب 1389 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 75 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 ـ سازمان خصوصی سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه ها شامل صورت های مالی گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM