قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۱ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 1ـ به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 2ـ تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند: الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب ـ زوجین...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۳ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 3ـ وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۴ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 4 ـ بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده‚ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۵ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 5 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت‚ درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM