آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

    10 ماده

ماده 1 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 1ـ در این آئین‎نامه واژه‎ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‎کار می‎رود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است. ب ـ جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود....

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 2ـ زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی. ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب. پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیاد آور و روان‎گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز هپاتیت و … تبصره ـ مراکز مجاز...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 3ـ اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مـراکـز مـجاز تخـصصی درمـان نابـاروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام‎ گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 5 ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می‎آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‎باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 6 ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام ‎نمایند: الف ـ نگهـداری جـنینهای اهـدایی از سـوی اهـداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به‎طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال. ب ـ دریافت و نگهداری رای قطعی مرجع...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 7ـ صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‎باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۸ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 8ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‎توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین‎نامه می‎باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 9ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعملهای وزارت یادشده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

ماده 10ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت‎دار مجاز می‎باشد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM