آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 1ـ از هر دختر یا زن زرتشتی که شرط لازم برای زناشویی را داشته باشد می توان خواستگاری کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۲ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 2ـ رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۳ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 3ـ وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۴ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 4ـ نامزدی را در زمانی می توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۵ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 5 ـ پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش می توان او را به نامزدی اختیار کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۶ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 6 ـ مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به دست یکدیگر می کنند و هدایایی که خانواده آنها به هم می دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 7ـ جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشته باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۸ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 8 ـ پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها می توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف دیگر داده درخواست کنند و چنانچه هدایا موجود نباشد قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۹ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 9ـ در صورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمده است با تایید کارشناس قابل دریافت است.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۰ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 10ـ در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و از سوی نامزد دیگر و خانواده اش هدایایی که به عنوان نامزدی داده شده است می تواند درخواست شود در صورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید هدایا دریافت خواهد شد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین ها...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۱ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 11ـ مدت گذشت زمان دعاوی ناشی از فسخ نامزدی از تاریخ وقوع فسخ دو سال است.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۲ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 12ـ پیش از آنکه دختر به سن شانزده سالگی و پسر به سن هیجده سالگی برسد اجرای مراسم زناشویی جایز نیست.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۳ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 13ـ پیش از پیوند زناشویی گواهی پزشک برای سلامت عروس و داماد از بیماری های تنی و روانی واگیردار و آمیزشی عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشاوره ژنتیکی الزامی است.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۴ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 14ـ اجرای مراسم زناشویی به روش دین مزدیسنی (زرتشتی) و با اجرای مراسم گواه گیری (عقد) توسط موبد و با حضور دست کم هفت نفر از اعضای خانواده و افراد زرتشتی که کمتر از بیست و پنج سال نداشته باشند انجام می یابد و با شنیدن پاسخ آری و از روی خشنودی که عروس و داماد خواهندگفت با ثبت...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۵ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 15ـ اجرای مراسم زناشویی مادامی که دختر و پسر در سن کمتر از بیست و یک سالگی باشند علاوه بر خواست طرفین رضایت والدین پسر و دختر را نیز لازم دارد در صورتی که یکی از والدین درگذشته باشد رضایت پدر و یا مادر زنده شرط خواهد بود و چنانچه از والدین هیچ یک زنده نباشند رضایت و اجازه...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۶ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 16ـ برای هر مرد زرتشتی بیش از یک زن و برای هر زن زرتشتی بیش از یک شوهر جایز نیست مگر در صورتی که همسر او درگذشته باشد یا جدایی برابر این آیین نامه روی داده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۷ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 17ـ پس از آیین گواه گیری و پیوند زناشویی روابط پس از ازدواج و حقوق و تکالیف زن و شوهر در برابر یکدیگر برقرار می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۸ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 18ـ برای احترام به زندگی مشترک و اینکه عروس و داماد پس از مراسم زناشویی در همه بخش های زندگی با یکدیگر شریک و همراه باشند از این رو پس از تاریخ ثبت ازدواج ملزم به رعایت تبصره های زیر می باشند. تبصره 1- دارایی که پسر یا دختر پیش از ازدواج خود داشته اند متعلق به خودشان می...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۱۹ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 19ـ سرپرستی خانواده در طول زندگی با شوهر بوده ولی پس از درگذشت و یا محجور و ممنوع یا غایب مفقودالاثر شدنش با زن وی است.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده ۲۰ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران

ماده 20ـ زناشویی در میان خویشاوندان به شرح زیر ممنوع است: الف: با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هر قدر بالا رود. ب: با اولاد خود و همسر هر قدر پایین رود. پ: با برادر و خواهر و اولاد آنان هر قدر پایین رود. ت: با عموها و عمه ها خالوها و خاله ها. ث: فرزند خوانده با...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM