آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

    4 ماده

ماده 1 آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده ۱ آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده 1 ـ به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده ۲ آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده 2 ـ با رای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند: 1 ـ درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور. 2 ـ گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده ۳ آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده 3 ـ وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود 1 ـ گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد. 2 ـ گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده ۴ آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی

ماده 4 ـ وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM