قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

    1 ماده

ماده 1 قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

ماده ۱ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقف و برداشت نمی باشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM