ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 1 ـ اتباع خارجه که در ایران می خواهند ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود استملاک نمایند باید اظهارنامه ای مشتمل بر مشخصات زیر به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود. الف ـ نام و نام خانوادگی ب ـ تابعیت فعلی در صورت تغییر...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۲ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 2 ـ در مواردی که تقاضا از طرف شرکت یا سایر موسسات خارجی مجاز داده می شود اظهار نامه باید دارای مشخصات زیر باشد الف ـ تابعیت ـ نوع شرکت یا موسسه ـ تاریخ تاسیس ـ میزان سرمایه ـ نوع عملیاتی که در ایران می نماید منظوری که از استملاک دارد. ب ـ طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۳ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 3 ـ موافقت با تقاضای استملاک که طبق مقررات بالا تنظیم شده باشد منوط به رعایت مراتب زیر می باشد الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عمومی دولت ایران نباشد. ب ـ تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد. ج ـ در کشور متبوع متقاضی اتباع و شرکتها و موسسات ایرانی هم حق...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۴ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 4 ـ اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک با ارسال رونوشت درخواست و ضمایم آن نظریه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد یا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزیری کسب اجازه کرده و نتیجه را بعدا به اداره کل ثبت اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۵ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 5 - تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا موسسات وابسته به سفارتها باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت شاهنشاهی معامله متقابله بشود و در هر حال اخذ تصمیم با هیات وزیران بوده و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده ۶ آیین نامه استملاک اتباع خارجه

ماده 6 ـ در اداره کل ثبت دفتر مخصوصی برای ثبت صورت املاکی که با تحصیل اجازه طبق مقررات موضوعه به اتباع یا شرکتها و موسسات مجاز خارجی منتقل شده است تهیه می شود که نام و نام خانوادگی متقاضی و مشخصات ملک در آن قید شده و سپس جریان به وزارت امورخارجه اعلام می گردد تا در دفتر مخصوصی...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM