آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

    5 ماده

ماده 1 آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۱ آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده 1ـ به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد ذی ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۲ آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده 2ـ نحوه شناسایی ساماندهی و جمع آوری اطلاعات رایانه ای مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین درسطح کشور براساس طرح جامعی که توسط وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ) تدوین می گردد تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی مربوط به ویژه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۳ آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده 3ـ شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ می نماید تا در اجرای ماده (45) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1355ـ اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرونده های مشکوک التابعین قرار گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۴ آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده 4ـ کارگروه دایمی ذی ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین نامه را تحت عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام لازم را معمول نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۵ آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده 5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت کشور را در اجرای ماده (2) این آیین نامه ذیل بودجه سنواتی وزارت کشور برحسب ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره. 58858ت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM