قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 ـ در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 2 ـ هر گاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۳ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 3 ـ در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۴ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 4 ـ رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 5 ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۶ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 6 ـ در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 7 ـ دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله ( از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 8 ـ هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذی نفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 9 ـ مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از قبل دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 10 ـ مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار ( خادم) ( کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 11 ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 12 ـ در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 13 ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 14 ـ در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 15 ـ آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم مقامی دادستان صادر می شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول می باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 16 ـ کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 17 ـ مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می دهد لازم الرعایه می باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 18 ـ رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 19 ـ از تاریخ اجرای این قانون قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM