ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 1 ـ در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 2 ـ شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۳ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 3 ـ امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی و یا مستدعیان سه دفعه متوالیا ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۴ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 4 ـ در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای آن محکمه بدایت پس از استماع...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۵ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 5 ـ مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند. در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 6 ـ اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۷ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 7 ـ مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۸ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 8 ـ مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تادیه نمایند: 1ـ برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان 2ـ برای اخذ تصدیق یک تومان 3ـ برای هر سواد که داده می شود پنج قران

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 9ـ هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 10ـ هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 11ـ هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱۲ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 12ـ اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱۳ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 13 ـ امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود با انتساب امضاء یا مهر به منتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند. چنانچه شاهد در...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده ۱۴ قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده 14 ـ هر گاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده 7 به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM