ماده 1 قانون راجع به رشد متعاملین

ماده ۱ قانون راجع به رشد متعاملین

ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM