ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 1- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000/000/50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000/000/250 ریال سه درصد و مازاد برآن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۲ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 2- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۳ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 3- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۴ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 4- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۵ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 5 - چنانچه در اثنای کار داوری طرفین سازش نمایند تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۶ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۷ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۸ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 8 - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۹ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیات وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱۰ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 10- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱۱ آیین نامه حق الزحمه داوری

ماده 11- این آئین نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM