آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    22 ماده

ماده 1 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 1ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می کند. پس از حضور محکوم قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می کند.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۲ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 2ـ در صورتی که محل اقامت اجباری محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد قاضی اجرای احکام از طریق اعطای نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۳ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 3ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه درخواست کند که راسا به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۴ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 4ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری قاضی اجرای احکام محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضایی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۵ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 5ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانایی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۶ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 6ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۷ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 7ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم امکان اجرای حکم فراهم نباشد به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد مرجع مجری حکم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۸ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 8ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می کند. چنانچه محل یا محل های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد قاضی اجرای...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۹ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 9ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین باشد اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۰ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 10ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند. تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 11ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۲ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 12ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می کند. در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانک های مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند....

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۳ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 13ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند اعلام کند. همچنین قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید سلاح خود را جهت توقیف به...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۴ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 14ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۵ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 15ـ در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۷ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 17ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد قاضی اجرای احکام موظف است حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۸ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 18ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد قاضی اجرای احکام مطابق رای دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۱۹ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 19ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه شغل یا کار معین به محکوم اخطار می شود طبق رای دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه شغل یا کار کند. تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه مرکز...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده ۲۰ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 20ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل به محکـوم اخطار می شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند. تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM