آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392ـ ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به شرح مندرج در این آیین نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 2ـ خدمات عمومی رایگان عبارتند از: الف ـ امور آموزشی شامل سوادآموزی آموزش های علمی فرهنگی دینی هنری ورزشی فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن. ب ـ امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی توانبخشی مامایی بهیاری و پرستاری نگهداری سالمندان معلولان...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 3ـ موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد: الف ـ آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است. ب ـ ارائه هرگـونه خدمـات شخصـی توسـط محکـوم به مسئـولان و کارکنـان نهادهای پذیرنده.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 4ـ نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از: الف ـ وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش ورزش و جوانان تعاون کار و رفاه اجتماعی فرهنگ و ارشاد اسلامی علوم تحقیقات و فناوری جهاد کشاورزی راه و شهرسازی کشور صنعت معدن و تجارت نیرو و نفت و سازمان ها و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 5 ـ نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 6ـ دادگاه صادرکننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم صلاحیت علمی و اخلاقی شخصیت تخصص مهارت تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی نوع مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 7ـ در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی دادگاه صادرکننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت محکوم را به سایر حوزه ها اعزام کند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 8ـ پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (495) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب 1392ـ و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 9ـ نهاد پذیرنده محکوم علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه میزان غیبت و تاخیر وی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 10ـ محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 11ـ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثنای انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رای...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 12ـ قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش های واصله حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 13ـ اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان محافظت فنی بهداشتی ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 14ـ به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 15ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور ایجاد هماهنگی فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح نظارت و پایش مجازات های جایگزین واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد....

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 16ـ قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایـی نسبت به جمع آوری حفظ نظارت و بهره گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM