قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

    2 ماده

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 1 ـ هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 2 ـاشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM