آیین نامه قانون خانواده

آئین نامه قانون حمایت از خانواده

آیینامه قانون حمایت از خانواده

آیین نامه ق.ح.ا.خ

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده1ـ واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند: الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د ـ مرکز امور مشاوران:...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده2ـ از زمان لازم الاجراء شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده3ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسوولان قوه قضاییه و همکاری روسای حوزه های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده4ـ مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها دارالشرع کلیمیان و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول بررسی و بدون...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده5 ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده 5 قانون به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده7 ـ الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقبا ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده8 ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق با تنظیم صورتجلسه پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده9ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تایید زوجین در محضر دادگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده10ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده11ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده12ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد به دادگاه معرفی کند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده13ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت مهلت را تمدید نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده14ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده15ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری کند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده16ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق در مورد حقوق زوجه موضوع ماده 29 قانون تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رای ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده17ـ هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده18ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش بینی شده در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر مواجه با ابهام باشد باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده19ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده20ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM