قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده ۱ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: 1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM