قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی نشانی های محل سکونت و محل کار...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 4ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 5 ـ موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 7ـ موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 8 ـ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 9ـ پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 10ـ هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 12ـ موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 15ـ موسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 16ـ در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 17ـ موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی نظارت کلی بر حسن اجراء رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۲۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM