نفقه

نفقه

تعریف نفقه

نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج روزمره و خرجی آمده‌ است. همچنین نفقه به معنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری ‏نیز می‌باشد، انفاق جزء در خصوص نفقه‌ی زوجه و نفقه‌ی اقارب و خویشاوندان اختیاری می‌باشد. ‏

نفقه در قانون

مطابق «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی» نفقه، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، ‏غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ‏

شرایط تحقق نفقه زوجه    

بر مبنای «ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی»، همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و ‏تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. بنابراین تکلیف به پرداخت مهر و نفقه از تاریخ وقوع نکاح آغاز می‌شود، ‏همچنین ماده ۱۱۰۸ همان قانون مقرر می‌دارد که هرگاه زنی بدون مانع مشروع و قانونی وظایف مربوط به زوجیت را انجام ‏ندهد نفقه به او تعلق نمی گیرد. و نیز طبق ماده 1106 قانون فوق الذکر، در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است.  ‏
لذا با توجه به موارد فوق دو شرط زیر برای تحقق نفقه ضروری است:‏

  1. دایمی بودن عقد نکاح
  2. ‏تمکین کامل زوجه

مفهوم تمکین کامل زوجه

تمکین به معنای اطاعت  است و به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از:‏

  1. تمکین عام: به معنای حسن معاشرت و خوش رفتاری با شوهر است و همچنین اطاعت از وی در حدود عرف و ‏قانون می‌باشد، که بطور مثال یکی از موارد تمکین زندگی در مسکن مشترکی است که شوهر تهیه نموده است. ‏
  2. تمکین خاص: که به معنای برقراری رابطه زناشویی بطور متعارف است و زن جز در موارد استثناء که دارای عذری ‏موجه است، موظف به انجام این وظیفه است. البته توجه به این نکته ضروریست که این وظیفه مشترک بین زن و مرد ‏است و چنانچه مرد نیز در انجام این وظیفه کوتاهی نماید، بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است و در صورت ایجاد ‏عسر و حرج برای زن، مورد از موارد درخواست طلاق از سوی زوجه می‌باشد.‏

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

مطابق قانون، دو ضمانت اجرا برای الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود دارد که عبارتند از:‏
‏1ـ ضمانت اجرای کیفری: ‏
بر مبنای «ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات»، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در ‏صورت تمکین ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ‏ماه حبس محکوم می نمود که با تصویب «ماده 53 قانون حمایت خانواده» این ماده نسخ شد. ‏
‏«ماده 53 قانون حمایت خانواده» مقرر نموده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ‏ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری ‏منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات ‏موقوف می‌شود. ‏همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز ‏نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.‏
‏2ـ ضمانت اجرای حقوقی: ‏
بموجب «ماده 1111 قانون مدنی»، زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در اینصورت ‏محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. همچنین، برمبنای «ماده 1129 قانون مدنی»، در ‏صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به ‏حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید،. همچنین است در صورت عجز وی از دادن نفقه.‏

نفقه در ازدواج موقت

به موجب «ماده 1113 قانون مدنی» در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری ‏شده باشد‎.‎‏ لذا مطابق بخش اول ماده فوق مرد به موجب قانون هیچ تکلیفی برای پرداخت نفقه به زن در عقد موقت ندارد ‏ولی این امر مانع از آن نیست که در عقد موقت پرداخت نفقه را شرط کنند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه ‏می‌شود.‏

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM