افراز ملک مشاع

افراز ملک مشاع

افراز چیست؟

افراز در لغت به معنی «متمایز نمودن، مشخص کردن و جدا کردن چیزی از چیزی» می باشد. همچنین افراز در علم حقوق به معنی «دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مشترک در صورت عدم تراضی بر تقسیم می باشد». 

 

مال مشاع چیست؟

مال مشاع مالی است که متعلق به دو یا چند نفر می باشد و هر یک مالک بخشی از آن مال می باشند. مانند آنکه دو نفر مالک یه باغ یا زمین باشند که به این مال که متعلق به چند نفر می باشد، مال مشاع می گویند. 
 

انواع مال مشاع؟

مال مشاع گاه با خواست و اراده افراد به وجود می آید که به آن «اشاعه ارادی» می گویند، مانند خرید یک زمین به صورت مشترک توسط دو یا چند نفر و گاه مالی بصورت غیر ارادی مشاع بین چند نفر می گردد که به آن «اشاعه قهری» می گویند، مثل آنکه زمینی پس از فوت پدری به فرزندانش به ارث می رسد که در این صورت فرزندان بصورت مشترک مالک زمین می شوند. 

 

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای افراز

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای افراز بنا به شرایطی گاه با واحد ثبتی محل وقوع ملک و گاه با دادگاه است، چنانکه ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر نموده: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز می نماید». حال در صورت اعتراض یکی از شرکاء به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز ملک یا چنانچه جریان ثبتی ملکی به پایان نرسیده باشد یا ملک دارای سند معارض باشد یا مالک فاقد سند رسمی مالکیت باشد یا مال منقول باشد که در موارد فوق، افراز از طریق دادگاه صورت می پذیرد. 

 

شرایط رسیدگی به دعوای افراز توسط واحد ثبتی

1ـ پایان یافتن جریان ثبتی ملک
2ـ نبودن سند مالکیت معارض 
3ـ داشتن مالکیت رسمی

 

شرایط رسیدگی به دعوای افراز توسط دادگاه

1ـ عدم اتمام جریان ثبتی ملک
2ـ وجود سند مالکیت معارض
3ـ فقدان سند مالکیت رسمی
4ـ اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز یک ملک
5ـ منقول بودن مال مشاع
6ـ وجود غایب یا محجور بین شرکاء (مطابق ماده 313 قانون امور حسبی)

 

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM