قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

    17 ماده

ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 1 ـ مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 2 ـ مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: 1 ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله. 2 ـ داشتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله. 3 ـ تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. 4 ـ آشنایی کامل به قانون و مقررات...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 3 ـ مامورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: 1 ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. 2 ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 4 ـ مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف ـ قبلا» از وسایل دیگری مطابق مقررات...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 5 ـ مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 6 ـ تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 7 ـ مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد. تبصره ـ مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۸ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 8 ـ روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 9 ـ مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۰ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 10 ـ سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 11 ـ نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریت های محوله با نیروی انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود. تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 12 ـ مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 13 ـ در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۴ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 14 ـ نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 15 ـ نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده ۱۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ماده 16 ـ هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM