ق.ر.م.م 1356

قانون اجاره 1356

قانون موجر و مستاجر 1356

ق.ر.م.م 1356

ق ر م م 1356

قانون موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی باشد: 1 ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. 2 ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد. 3 ـ ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 3 ـ در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و هر گاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 5 ـ موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می تواند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 8 ـ دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق ( در صورتی که قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 9 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم اجاره نامه تنظیم کنند. هر گاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 10 ـ مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتبا این اختیار به او داده شده باشد. هر گاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنمایند: 1 ـ شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 12 ـ در موارد زیر مستاجر می تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. 1 ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. ( با رعایت ماده 415 قانون مدنی). 2 ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 13 ـ هر گاه مستاجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 14 ـ در موارد زیر موجر می تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. 1 ـ در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 15 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است. 1 ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در صورت...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 16 ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 17 ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می گیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 18 ـ میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین نامه آن از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید تعیین می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 20 ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM