ماده 1 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱ قانون تامین اجتماعی

ماده 1 ـ به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون تامین اجتماعی

ماده ۲ قانون تامین اجتماعی

ماده 2 ـ تعاریف: 1- بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. 2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند. 3- کارگاه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳ قانون تامین اجتماعی

ماده 3 ـ تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد: الف - حوادث و بیماری ها ب - بارداری ج- غرامت دستمزد د- از کارافتادگی ه - بازنشستگی و - مرگ ی- مقرری بیمه بیکاری تبصره 1 ـ مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون تامین اجتماعی

ماده ۴ قانون تامین اجتماعی

ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون تامین اجتماعی

ماده ۵ قانون تامین اجتماعی

ماده 5 ـ بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: (اصلاحی 02/07/1358) الف- در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون تامین اجتماعی

ماده ۶ قانون تامین اجتماعی

ماده 6 ـ اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون تامین اجتماعی

ماده ۷ قانون تامین اجتماعی

ماده 7 ـ افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف- موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون تامین اجتماعی

ماده ۸ قانون تامین اجتماعی

ماده 8 ـ بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت. تبصره ـ شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۰ قانون تامین اجتماعی

ماده 10 ـ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۲ قانون تامین اجتماعی

مواد 12 الی 17 ـ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/1358 شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 10/6/1358 هیات وزیران منسوخ گردیده است.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۸ قانون تامین اجتماعی

ماده 18 ـ آیین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۹ قانون تامین اجتماعی

مواد 19 الی 27 ـ به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/4/1358 شورای انقلاب و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 10/6/1358 هیات وزیران منسوخ گردیده است

مشاهده متن ماده

ماده 28 قانون تامین اجتماعی

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال...

مشاهده متن ماده

ماده 29 قانون تامین اجتماعی

ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی

ماده 29 ـ نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تامین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

مشاهده متن ماده

ماده 30 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی

ماده 30 ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد تبصره ـ ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از...

مشاهده متن ماده

ماده 31 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی

ماده 31 ـ در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

مشاهده متن ماده

ماده 32 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی

ماده 32 ـ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 33 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی

ماده 33 ـ حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM