آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 – پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده (121) قانون کار قرار گرفته است توسط وزارت کار و امور اجتماعی – اداره کل اشتغال اتباع خارجی صادر می شود. تبصره 1 – صدور روادید با حق کار در مورد اتباع خارجی موضوع...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذیربط در وزارت کار و امر اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیا دولت پس از تایید هیات فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد. تبصره – شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 – کارفرمایان که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار کارشناسان خارجی شاغل در واحدهای خود مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی حداقل یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحدهای ذیربط وزارت...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 – تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (3) این آیین نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است. تبصره – هر گونه افزایش در نیروی کار خارجی طرح ها یا تغییر در نوع تخصص های مصوب قبلی منوط به طرح مجدد موضوع در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 6 – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 7 – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد در صورت تغییر کارفرما مشمول تجدید پروانه کار می شوند

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 8 – تجدید پروانه کار اتباع خارجی – در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار – به استثنای اتباع موضوع ماده (122) قانون کار پس از موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام می گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 9 – در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید. با متخلفین در ای زمینه طبق ماده (181) قانون کار رفتار خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شئون اسلامی قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذیصلاح رعایت نمایند اقدام نماید. تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 11 – روش اجرای و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی به موجب دستورالعملی می باشد که بنا به پیشنهاد اداره کل اشتغال اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 12 – هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی با توجه به موارد زیر بررسی و اتخاذ تمیم خواهد نمود: 1 – استفاده از اطلاعات دقیق و بهنگام از عرضه و تقاضای بازار کار داخلی در اجرای سیاستهای کلی اشتغال اتباع خارجی. 2 – توجه و نظارت بر اعمال سیاستهای...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 13 – ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع خارجی به شرح زیر می باشد: 1 – دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی. 2 – یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی. 3 – یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور. 4 – یک نفر نماینده...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 14 – جلسات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی حداقل هفته ای دو بار با دعوت قبلی در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست یکی از نمایندگان آن وزارتخانه به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 15 – جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 16 – اداره کل اشتغال اتباع خارجی موظف به اجرای تصمیمات هیات فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ماده 17 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند بر حسب مورد هیاتهای فنی اشتغال را در استانها تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات هیات فنی اشتغال در مرکز را به آنان محول نماید. تبصره – ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال در استانها بر اساس دستورالعمل می باشد که به تصویب وزیر کار...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM