آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 1 ـ مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه- خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و قانون آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42 و 46 و 66 و 90 و 100 و 101 و 108 قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 2 ـ واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آیین نامه می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 3 ـ در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می تواند با رعایت مفاد این آییننامه علیه آنها اقدام به صدور اجراییه...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 4 –برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می شود شامل نکات ذیل خواهد بود: الف ـ نام واحد صادر کننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول. ب ـ نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وارث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هر...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 5 ـ اجراء مکلف است بر اساس تقاضانامه صدور اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف 24 ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضای ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجراییه باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 6 ـ اقامتگاه بدهکاران همان است که در پرونده امر منعکس می باشد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهای اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد. تبصره: بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 7 ـ مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت یک نسخه از اجراییه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتی که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه یا کارگاه ابلاغ می شود- مشروط بر اینکه به نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجراییه...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 9 ـ در صورتی که اجراییه علیه اشخاص حقوقی باشد اجراییه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مامور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ مینماید. تبصره 1 ـ اجراییه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 10 ـ در صورتی که اجراییه علیه وزاتخانه ها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته بدولت و موسسات مامور بخدمت عمومی و شهرداریها و موسساتی که سرمایه آن جزئا یا کلا متعلق بدولت است صادر گردد- اجراییه به رئیس دفتر مربوط یا قائم مقام او ابلاغ می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 11 ـ در موارد زیر مامور اجراء نمی تواند متصدی امر ابلاغ و اجراء شود: الف ـ ماموری که با بدهکار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد. ب ـ در صورتی که بین مامور اجراء و بدهکار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوی جزائی سابق مطرح بوده و...

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 12 ـ همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهی و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از...

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 13 –اجراء می تواند پس از ابلاغ اجراییه عند الاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 14 ـ هر گاه بدهکار در حین اجراء فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایی متوقف می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 15 ـ هر گاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجراء در عین حال که برگهای اجراییه را صادر می کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 16 ـ عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هر گاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا- یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 17 ـ مامور اجراء در مورد بازداشت اموال یکنفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30 درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 18 ـ اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود: الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است. ب ـ اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها. پ ـ لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی صنعتی و ابزار کار...

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 19 ـ مامور اجراء نمی تواند اموال بازداشت شده را با اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مورادی-که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشود اموال بازداشت شده به محلی که اجراء تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجراء تعیین میشوند...

مشاهده متن ماده

ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 20 ـ مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او میدهد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM