ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می شوند: الف ـ اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شود. ب ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 2 ـ عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 3 ـ کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 4 ـ کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۵ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 5 ـ در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۶ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 6 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمانهایی را که تا تاریخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 7 ـ حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۸ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 8 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت کند. مبدا محاسبه و مطالبه حق الارض 42.7.13 می باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۹ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 9 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد. تبصره ـ مالکانی که...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱۰ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 10 ـ دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 11 ـ هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 12 ـ تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد. اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 13 ـ از تاریخ اجرای این قانون قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده ۱۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ماده 14 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM