آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

    13 ماده

ماده 1 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 1- تعاریف واژگان به کاربرده شده در این آیین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند: الف - نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (15) سانتیمتر باشد. ب - درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۲ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 2- حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها 2000 مترمربع و در حریم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفا در مورد باغات) و آیین نامه مصوب هیات وزیران آن می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۳ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 3- شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده1 این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است موضوع را از...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۴ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 4- کاشت حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر میادین بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است. تبصره 1- حفظ نگهداری و آبیاری درختان در...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 5 – برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر با درخواست مالکین متولیان متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 7 این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد: الف - درخت غیر مثمری...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۶ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده6 – در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده 3 این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. مامورین شهرداری که در اجرای...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 7- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود: الف - یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا. ب - یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری. ج -...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۸ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 8 – متقاضیان قطع جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند. شهرداری ملکف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت درخواست متقاضی را به کمیسیون...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۹ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 9- کمیسیون ماده 7 موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید. تبصره – هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱۰ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 10- در اجرای مواد 1و7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید: الف - شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول. ب - مساحت ملک ج - نشانی دقیق محل شامل:...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱۱ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 11- شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین بزرگراه ها و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت محیط بن محل کاشت و تاریخ گزارش تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط (GIS و. ..) منعکس نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱۲ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده12- به منظور حفظ نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی دستورالعملهای تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱۳ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 13- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند. تبصره 1-شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM