آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

    10 ماده

ماده 1 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 1ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف ـ آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355. ب ـ اصلاحیه آیین نامه: اصلاحیه مواد (8) و (11) آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره 82737/ت40114ک مورخ 14/4/1389. پ ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۲ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 2ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نماید. تبصره ـ در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداری شده توسط...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۳ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 3ـ ضوابط موضوع این تصویب نامه ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویب نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ 1/6/1355 خواهد بود. تبصره ـ احداث هرگونه اعیانی و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۴ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 4ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ 1/6/1355 اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآورده اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 5 ـ درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارایه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تایید شده است انجام می شود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۶ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 6 ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 7ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۸ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 8 ـ پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیون های تشخیص و تقویم موضوع مواد (6) و (7) این تصویب نامه به عهده متصرف می باشد و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیون های تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۹ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 9ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرم های شماره (1) و (2) که به مهر « دفتر هیئت دولت» تایید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید تا پس از بررسی و تایید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده ۱۰ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ماده 10ـ بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی می شود. تبصره ـ صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصابهای مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM