آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

    7 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ ب ـ مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود. پ ـ شورای دستگاه های نظارتی:...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 3ـ تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود: الف ـ اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی. ب ـ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن. پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی. ت ـ پرداخت وجه...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 4ـ تشویق های موضوع این آیین نامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 5 ـ واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین نامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق می باشند. تبصره ـ مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 6 ـ اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده 7ـ دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM