آیینامه اجاره 1376

آیین نامه اجاره 1376

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 1 - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 1376. 5. 26 - می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد: 1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. 2 - روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم الاجرا شدن قانون باشد. 3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 3 - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 4 - رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 5 - ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می گیرد؛ مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 6 - اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور ابلاغ و اجرا می گردد. مامور مکلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 7 - چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد ابلاغ می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 8 - هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند مامور مراتب را در اعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید. تبصره - در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 9 - در مورد اسناد رسمی اجاره درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 10 - در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیر خواهد بود: الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی. پ - مشخصات عین...

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 11 - سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجر موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 12 - اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 13 - چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب در خواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر...

مشاهده متن ماده

ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 14 - دفا تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی...

مشاهده متن ماده

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 15 - مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در...

مشاهده متن ماده

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 16 - در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در خواست احقاق حق کند این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید در این خصوص...

مشاهده متن ماده

ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 17 - در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده...

مشاهده متن ماده

ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 18 - چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند. (اصلاحی 18/3/1379)

مشاهده متن ماده

ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 19 - چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره ( عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM