آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    13 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پ ـ معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (2) این آیین نامه ت ـ پارک حاشیه ای: توقف...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 2ـ ویژگیهای معابر شهری پر ترافیک به شرح زیر تعیین می شود: 1ـ فاقد ممنوعیت توقف و دارای تردد پر حجم و پایدار در فاصله زمانی هفت صبح تا نه شب باشند. 2ـ در حاشیه آنها مراکز یا مجتمع های تجاری یا خدماتی یا خدمات عمومی یا آموزشی یا رفاهی یا درمانی و یا تفریحی باشد. 3ـ حداقل...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 3ـ توقف وسیله نقلیه در محل هایی که برای پارک های حاشیه ای در نظر گرفته شده است با رعایت سایر مقررات راهنمایی و رانندگی در نیم ساعت اول توقف رایگان خواهد بود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت محاسبه و دریافت می شود. تبصره ـ در صورت اشغال بیش از یک محل...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 4ـ معابر شهری پرترافیک با توجه به شاخص های موضوع ماده (2) با تصویب شورای عالی تعیین می شود. تبصره ـ شـورای عالی موظـف است ظرف دو مـاه از تاریخ وصول پیشنهاد در خصوص تعیین معابر شهری پر ترافیک تصمیم گیری نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 5 ـ پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پر ترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود که توسط ماموران موضوع ماده (2) قانون با آن برخورد خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 6 ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک اقدام نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 7ـ شهرداری ها مکلفند در معابر شهری پر ترافیک تجهیزات لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و تجهیزات لازم را برای اخذ حق توقف از قبیل دستگاه های خودپرداز و امثال آن و واریز آن به حساب تمرکز وجوه در خزانه نزد بانک عامل فراهم نمایند. تبصره 1ـ دریافت هرگونه وجه...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 8 ـ شرایط جذب و بکارگیری متصدیان به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ دارا بودن حداقل مدرک سوم راهنمایی ب ـ نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری پ ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط ت ـ دارا بودن یکی از گواهینامه های رانندگی معتبر ث ـ دارا بودن سلامت جسمی و روانی لازم و نداشتن اعتیاد به...

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 9ـ وظایف متصدیان به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ کنترل مستمر تجهیزات و اطمینان از سالم بودن آنها ب ـ کنترل نحوه پارک وسایل نقلیه در محل های تعیین شده پ ـ راهنمایی رانندگان به استفاده صحیح از تجهیزات و نحوه محاسبه حق توقف تبصره ـ متصدیان حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی...

مشاهده متن ماده

ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 10ـ متصدیان در طول ساعات تعیین شده (7صبح تا 9شب) با لباس مخصوص و متحدالشکل در سراسر کشور مطابق دستورالعمل وزارت کشور و با نصب نام و نشان روی لباس و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر صادر شده از سوی شهرداری نسبت به انجام وظایف خود اقدام می نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 11ـ شهرداری ها موظفند نسبت به آموزش سرفصل های نظری و عملی وظایف متصدیان براساس وظایف موضوع ماده (9) این آیین نامه اقدام نمایند. تبصره ـ سرفصل های نظری و عملی موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط شورای عالی تهیه و ابلاغ می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 12ـ شهرداری ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه وضعیت فعلی پارک حاشیه ای را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 13ـ گزارش سالانه اجرای این آیین نامه تا پایان اردیبهشت سال بعد توسط شهرداری مربوط به شورای عالی ارایه خواهد شد.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM