ماده 1 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات

ماده 1ـ کاربرد الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد. ب ـ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات

ماده 2ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند: الف ـ مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه ) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود. ب ـ مناقصه...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

ماده 3ـ طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله ) به سه دسته تقسیم می شوند : 1ـ معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال باشد. 2ـ معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات

ماده 4ـ طبقه بندی انواع مناقصات الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه بندی می شوند: 1ـ مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات

ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود: 1 ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی. 2ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد. 3ـ مسوول ‎فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به ‎درخواست وی برگزار می شود. ب ـ در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات

ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است : الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل ‎بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات

ماده 7 ـ هیات رسیدگی به شکایات بـه مـنظور رسـیدگی به دعاوی بیـن مناقصـه گر و مناقـصه گزار هیـات رسـیدگی تشکیل‎ می گردد. اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات

ماده 8 ـ وظایف هیات رسیدگی به شکایات الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون. ب ـ صدور رای تجدید یا لغو مناقصه. تبصره1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست : 1 ـ معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها. 2 ـ ترجیح پیشنهاد...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات

ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است : الف ـ تامین منابع مالی. ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای عمومی یا محدود). ج ـ تهیه اسناد مناقصه. د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم. هـ ـ فراخوان...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات

ماده 10 ـ تامین منابع مالی الف ـ انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب ) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد. ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات

ماده 11 ـ روش های انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود: الف ـ در معاملات کوچک کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود معامله را با...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

ماده 12ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود: 1 ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات. 2 ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. 3 ـ حسن سابقه. 4 ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت درصورت لزوم. 5 ـ توان مالی متقاضی برای...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات

ماده 13ـ فراخوان مناقصه الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد: 1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار. 2 ـ نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات. 3 ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه. 4 ـ محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهادها. 5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات

ماده 14ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود. ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است : 1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار. 2 ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه. 3 ـ محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها. 4 ـ مبلغ پیش پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات

ماده 15 ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند: 1 ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها. 2 ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3 ـ دریافت رسید تحویل...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات

ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. ب ـ شرکت‎کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات

ماده 17 ـ توضیح و تشریح اسناد الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد. ب ـ توضیـحات و پـ اسـخ بـه پرسش های مناقصه گران و همچنین درصورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات

ماده 18 ـ گشایش پیشنهادها الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود. ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است : 1 ـ تهـیه فهـرست اسامی دریافت‎کنندگان اسـناد (پیشـنهاددهندگان ) حاضران و شرکت کنندگان در جلسه. 2 ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف ) و کنترل آن....

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات

ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها الف ـ در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است براساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید. ب ـ درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات

ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزیابی مالی مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید دراسناد...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM