ماده 1 قانون ثبت احوال

ماده ۱ قانون ثبت احوال

ماده 1- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است. الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات. ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم. د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی. و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون ثبت احوال

ماده ۲ قانون ثبت احوال

ماده 2 – برای مطالعه و پیشنهاد روش های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آنها و تهیه دستورالعمل ها و روشهای فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون ثبت احوال

ماده ۳ قانون ثبت احوال

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است : 1- تصحیح هر نوع...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون ثبت احوال

ماده ۴ قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون ثبت احوال

ماده ۵ قانون ثبت احوال

ماده 5- سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید. تبصره 1- ماموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون ثبت احوال

ماده ۶ قانون ثبت احوال

ماده 6 – نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد. تبصره 1- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسما وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون ثبت احوال

ماده ۷ قانون ثبت احوال

ماده 7- سن گواه و اعلام کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد. پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده اند می توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون ثبت احوال

ماده ۸ قانون ثبت احوال

ماده 8- دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف با رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون ثبت احوال

ماده ۹ قانون ثبت احوال

ماده 9 - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقیما توسط آن مراجع تهیه خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون ثبت احوال

ماده ۱۰ قانون ثبت احوال

ماده 10 – وقایع حیاتی هر فرد (ولادت ازدواج طلاق رجوع بذل مدت وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می رسد. الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدوا ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج طلاق رجوع و بذل مدت و وفات همسر ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون ثبت احوال

ماده ۱۱ قانون ثبت احوال

ماده 11- دفتر ثبت کل وقایع و وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام کننده و گواهان و مامور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصرا به موجب مقررات این قانون...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون ثبت احوال

ماده ۱۲ قانون ثبت احوال

ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون ثبت احوال

ماده ۱۳ قانون ثبت احوال

ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود: 1- ساعت روز ماه سال و محل ولادت استان شهرستان بخش دهستان (روستا / شهر) و تاریخ ثبت...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون ثبت احوال

ماده ۱۴ قانون ثبت احوال

ماده 14- برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسنامه هر شخص و کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون ثبت احوال

ماده ۱۵ قانون ثبت احوال

ماده 15 – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با موسسه ای که طفل در آن جا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود. تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون ثبت احوال

ماده ۱۶ قانون ثبت احوال

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود : 1- پدر یا جد پدری 2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 3- وصی یا قیم یا امین 4- اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل باشد 5- متصدی یا نماینده موسسه ای که...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون ثبت احوال

ماده ۱۷ قانون ثبت احوال

ماده 17- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون ثبت احوال

ماده ۱۸ قانون ثبت احوال

ماده 18 – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد. تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه کانون اصلاح تربیت و غیره متصدیان این سازمان ها مکلف...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون ثبت احوال

ماده ۱۹ قانون ثبت احوال

ماده 19- ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون ثبت احوال

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال

ماده 20- انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین محمد مهدی و مانند آن که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363 با الحاق 6 تبصره). تبصره 1- انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM