ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 1 ـ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 2 ـ تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۳ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 3 ـ هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 5 ـ ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۶ قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 6 ـ پرونده های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه ها مطرح می باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM